Axis Syllabus© nedir?

Görsel The Axis Syllabus© kitabından alınmıştır.

Axis Syllabus© (AS), “Axis” (Eksen) ve “Syllabus” (Müfredat) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir. Eksen; boyut, yön, eylemsizlik ve kinetik enerji denklemlerinin hesaplanmasını sağlayan vektör koordinatlarını temsil etmektedir. “Syllabus” (Müfredat) ise bu referansları düzenleyen ve belgelenmiş, çeşitli uygulamalarla ilişkilendiren liste veya sözlük anlamında kullanılmaktadır. Tek bir yöntem, merkezi organizasyonel bir yapı ve sabit protokollere başvurmak yerine AS, insanları otonom canlılar olarak görür ve onları ortak noktaları olan “biyolojide” buluşturmayı hedefler. 


Axis Syllabus©; dansçı, koreograf, öğretmen, yazar, sanatçı Frey Faust’un hareket ve dans eğitiminde bilimsel ve disiplinlerarası yaklaşımların eksikliğine cevaben yaptığı araştırmalardan doğmuştur. Dans kariyerinde, dönemin eğitim yaklaşımlarında yer alan omurgayı düzleştirme, karnı içeri çekme, bacaklar ve kolları frontal düzleme yerleştirme, “mükemmellik” kavramının doğrusal, önceden belirlenmiş hareketlerle ilişkilendirilmesi ve bunun dans sanatıyla eş anlamlı kullanımına yönelik sorgulamaları Frey Faust’u kendi bağımsız araştırmalarını yapmaya yönlendirmiştir. Faust’un anatomi, biyomekanik, fizik disiplinlerini temel alan bu araştırmaları, sonucunda pedagojik bir yaklaşım da ortaya çıkarmıştır. 1997 yılında başlayan çalışmalar, Frey Faust tarafından The Axis Syllabus – Human Movement Lexicon(İnsanın Hareket Sözlüğü)  adlı kitapta derlenmiştir

Anatomik Merkez, Çizim, Frey Faust

Axis Syllabus araştırmaları Frey Faust’un çalışmaları ile sınırlı kalmamış ve onun çalışmaları etrafında bir araya gelen dansçılar, bilim insanları, terapistler, performans sanatçıları ve eğitimciler dinamik bir topluluk oluşturmuş ve bu arşivi desteklemeye ve beslemeye devam etmiştir. 2009 yılında kurulan Axis Syllabus Research Meshwork* (ASRM) (AS Araştırma Ağı) üyeleri, yürüttükleri araştırmaların bulgularını ve gözleme dayalı verileri sağaltıcı, atletik ve sanatsal çalışmalarla ve iyileştirici/sağlığı destekleyici yöntemlerle ilişkilendirmeyi amaç edinir.

Axis Syllabus bir teknik, metod veya sabit bir dans formu değil; bilimsel araştırmalardan edinilen bilgileri dans ve hareket araştırmalarına aktaran bir arşivdir. AS’de amaç sorular sorarak bedenin anatomisi, tarihi, antropolojisi, yapısal mantığı ve fizik kuralları içinde geliştirdiği hareket kabiliyetleri hakkında bir arşiv ortaya koymaktır. 

Bu arşivde hizalama, nefes, adım atma, omurgayı yapıyla uyumlu ve gücü etkili kullanma gibi örneklere yer verilir. Ayrıca bu arşiv anatomi, biyomekanik, fizik ve beden ile ilişkili farklı disiplinlerden de beslenir. AS Arşivi dansçıları, sporcuları ve herhangi bir hareket disiplini ile ilgilenen insanları çoklu disiplin içeren yaklaşımlar ve bakış açıları ile bedenin sınırlarını keşfetmeye, bedenin sunduğu teklifleri ve çeşitliliği izleyerek sağlık anlayışını sorgulamaya davet ediyor.  

Eliza Stamps, Old Man in the Mountain

* Meshwork: İp, sicim, halat, tel gibi malzemelerde kafes biçiminde yapılmış örgü anlamına gelen meshwork, Axis Syllabus Araştırma Ağı tanımlanırken Antropolog Tim Ingold’un kavramı önerdiği şekilde kullanılmıştır. Tim Ingold’a göre bir ortam; fikirlerin ve değerlerin uzayda yüzen iplikler gibi olduğu ağlardır. Bu iplerin birbirine karıştığı yerler ise düğümlerdir. Ingold bunu şu şekilde açıklar: “Bu ipler düğümde birbirine bağlanır ama düğüm tarafından bağlanmazlar.  Tam tersine, başka düğümlerdeki başka iplere takılmak üzere düğümün ötesine doğru yol alırlar. Birlikte, benim örgü olarak adlandırdığım şeyi oluştururlar.” (Ingold, 2007)

Axis Syllabus hakkındaki tanıtıcı metinler ASRM’nin web sayfasından alınmıştır. 

Scroll to Top